Polski English

Sprzedaż środków trwałych

Toruń, 12.02.2019

Szanowni Państwo,
zapraszamy do udziału w ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie środka trwałego majątku ruchomego Spółki Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. w Toruniu.
Przedmiotem przetargu jest samochód Volkswagen Caravelle 2,5 TDI.
Szczegóły dotyczące przedmiotu przetargu oraz procedury postępowania znajdują się w załączonych plikach.

Ogłoszenie
Regulamin przetargu ustnego
Załączniki do regulaminu
Opis przedmiotu zbycia
ZdjęciaToruń, 28.11.2018

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. 
z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31/35, 
ogłasza nabór zgłoszeń na dzierżawę jazu komunalnego 
wchodzącego w skład stopnia wodnego Lubicz k/Torunia, 
z przeznaczeniem na cele związane z budową i eksploatacją 

małej elektrowni wodnej 
wraz z zakupem wytwarzanej energii elektrycznej przez wydzierżawiającego

Toruńskie Wodociągi sp. z o.o. jako właściciel budowli hydrotechnicznych, wchodzących
w skład urządzenia wodnego - stopnia wodnego Lubicz, zlokalizowanego w km 12+400 rzeki Drwęcy, ogłasza nabór zgłoszeń podmiotów zainteresowanych dzierżawą wyżej wymienionych obiektów wraz z infrastrukturą towarzyszącą i gruntem, w tym przede wszystkim jazu komunalnego znajdującego się w centralnej części budowli piętrzącej,
z przeznaczeniem na cele inwestycyjne polegające na budowie Małej Elektrowni Wodnej oraz prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej
i jej sprzedaży na rzecz wydzierżawiającego. Nabór adresowany jest do wszystkich podmiotów prowadzących działalność we wskazanym powyżej zakresie lub planujących jej rozpoczęcie.

W skład przedmiotu dzierżawy wchodzi również istniejąca MEW o konstrukcji lewarowej, zamontowana w pierwszym przęśle jazu, która będzie mogła być eksploatowana do czasu uruchomienia nowej elektrowni. W ramach działań inwestycyjnych, dzierżawca będzie zobowiązany do budowy przepławki dla ryb jesiotrowatych.

Zakres terenowy przedmiotu dzierżawy został zobrazowany na załączniku mapowym nr 1 oraz w załączniku tabelarycznym nr 2. Opis przedmiotu dzierżawy wraz z wykazem budowli i urządzeń podlegających wydzierżawieniu oraz szczegółowym opisem jazu komunalnego na rzece Drwęcy w Lubiczu został określony w załączniku nr 3.

Podmioty zainteresowane wydzierżawieniem obiektu proszone są o nadesłanie swojego zgłoszenia, w terminie do dnia 14.12.2018 r., do godziny 14:00. w formie elektronicznej na adres email: sekretariat@wodociagi.torun.com.pl lub listownie w zaklejonej kopercie na adres: Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., ul. Rybaki 31-35, 87-100 Toruń. Składane koperty należy oznaczyć dopiskiem „Nabór zgłoszeń na dzierżawę jazu komunalnego”, a w przypadku zgłoszeń elektronicznych, powyższą adnotację należy umieścić w tytule wiadomości. Zgłoszenia powinny zawierać: imię  i nazwisko lub nazwę firmy, adres i dane kontaktowe (telefon, email), dane osoby reprezentującej podmiot, Nr KRS / inny rejestr, NIP, REGON, krótki opis prowadzonej działalności (jeśli jest prowadzona) wg PKD lub innego dokumentu rejestrowego. Do zgłoszenia należy dołączyć dowód rejestracji podmiotu prowadzącego działalność w stosownych rejestrach (nie dotyczy podmiotów planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej), a  w przypadku zgłoszeń dokonywanych przez pełnomocnika, stosowne pełnomocnictwo.

Podmioty, które nadeślą swe zgłoszenia w wyznaczonym terminie, w drodze odrębnego postępowania, zostaną zaproszone do udziału w dalszych czynnościach na wydzierżawienie nieruchomości.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania naboru zgłoszeń bez podania przyczyn lub niepodejmowania dalszych czynności w sprawie.

W celu uzyskania dodatkowych informacji w kwestii prowadzonego postępowania lub przedmiotu dzierżawy należy kontaktować się z p. Zbigniewem Gackowskim:
tel. 56 65-86-510 (email: zgackowski@wodociagi.torun.com.pl ).

Załącznik nr 1 - zakres terenowy
Załącznik nr 2 - zestawienie gruntów
Załącznik nr 3 - opis przedmiotu dzierżawy
Toruń, dnia 16.11.2018 r.

TORUŃSKIE WODOCIĄGI SP. Z O.O.OGŁASZA NABÓR ZGŁOSZEŃ NA DZIERŻAWĘ
GRUNTÓW SPÓŁKI POŁOŻONYCH NA TERENIE STACJI UZDATNIANIA WODY 
W LUBICZU k. TORUNIA, z przeznaczeniem na potrzeby lokalizacji
FARMY FOTOWOLTAICZNEJ wraz z zakupem wytwarzanej energii elektrycznej przez wydzierżawiającego.

           Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. jako właściciel / użytkownik wieczysty nieruchomości oznaczonych jako działki 17/13, 17/14, 17/15, 17/16, 17/18, 17/19, 17/22 z obrębu Lubicz Dolny, położonych w gminie Lubicz, powiecie toruńskim, woj. kujawsko-pomorskim, ogłasza nabór zgłoszeń podmiotów zainteresowanych dzierżawą wyżej wymienionych gruntów z przeznaczeniem na cele inwestycyjne polegające na budowie farmy fotowoltaicznej oraz prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i  jej sprzedaży na rzecz wydzierżawiającego.
Nabór adresowany jest do wszystkich podmiotów prowadzących działalność we wskazanym powyżej zakresie lub planujących jej rozpoczęcie.
          Opis przedmiotu dzierżawy stanowi załącznik nr 1. Zasięg terenowy gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia przedstawia załącznik mapowy nr 2.
       Podmioty zainteresowane udziałem w postępowaniu, zobowiązane są do pisemnego złożenia swojego zgłoszenia w terminie do dnia 30.11.2018 r. do godziny 14:00, w formie elektronicznej na adres email: sekretariat@wodociagi.torun.com.pl lub listownie 
w zaklejonej kopercie na adres: Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., ul. Rybaki 31-35, 87-100 Toruń. Składane koperty należy oznaczyć dopiskiem „Nabór zgłoszeń na dzierżawę gruntów pod farmę fotowoltaiczną”, a w przypadku zgłoszeń elektronicznych, powyższą adnotację należy umieścić w tytule wiadomości. Zgłoszenia powinny zawierać: nazwę, adres i dane kontaktowe (telefon, email) firmy oraz osoby reprezentującej podmiot, Nr KRS / inny rejestr, NIP, REGON, krótki opis prowadzonej działalności (wg PKD lub innego dokumentu rejestrowego). Do zgłoszenia należy dołączyć dowód rejestracji podmiotu prowadzącego działalność w stosownych rejestrach, a  w przypadku zgłoszeń dokonywanych przez pełnomocnika, stosowne pełnomocnictwo.
         Podmioty, które nadeślą swe zgłoszenia w wyznaczonym terminie, w drodze odrębnego postępowania, zostaną zaproszone do udziału w dalszych czynnościach 
na wydzierżawienie nieruchomości.
Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania naboru zgłoszeń 
bez podania przyczyn lub niepodejmowania dalszych czynności w sprawie.
W celu uzyskania dodatkowych informacji w kwestii prowadzonego postępowania 
lub przedmiotu dzierżawy należy kontaktować się z p. Zbigniewem Gackowskim:
tel. 56 65-86-510 (email: zgackowski@wodociagi.torun.com.pl ). 

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2Toruń, dnia 24.10.2017 r.

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. informuje o sprzedaży :

Złomu kablowego (miedziany) w izolacji z demontażu nieczynnych linii kablowych 6 kV KNY  3 x 240 mm2 o masie 6500 kg.

Szczegółowe informacje można znaleźć w zakładce "PRZETARGI/ PLATFORMA ZAKUPOWA".

Poniżej linki do w/w zakładki (aukcji):
https://platformazakupowa.pl/torunskie_wodociagi/aukcje
Zapraszamy do współpracy.Toruń, dnia 18.07.2017 r.

Spółka Toruńskie Wodociągi informuje o chęci sprzedaży materiałów zbędnych.
Szczegółowe informacje można znaleźć w zakładce "PRZETARGI/ PLATFORMA ZAKUPOWA".

Poniżej linki do w/w zakładki (aukcji):
https://www.platformazakupowa.pl/grid/transakcje/sprzedazowe
     lub
https://platformazakupowa.pl/torunskie_wodociagi/aukcje

Zapraszamy do współpracy.Toruń, dnia 18.07.2017 r.

Z dniem dzisiejszym informacje o sprzedaży środków trwałych (majątku Spółki) ogłaszane będą na stronie http://www.wodociagi.torun.com.pl/ w zakładce "PRZETARGI / SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH", natomiast część postępowań realizowana będzie za pomocą PLATFORMY ZAKUPOWEJ (zakładka na w/w stronie internetowej: "PRZETARGI / PLATFORMA ZAKUPOWA"). Spółka każdorazowo poinformuje o sposobie prowadzenia danej sprzedaży.
Biuletyn informacji publicznej
Awarie i planowane wyłączenia
Laboratorium Badania Wody
Biuletyn informacji publicznej
Mapa serwisu, Polityka prywatności © 2002 Toruńskie Wodociągi
Firma Wiarygodna Finansowo ISO