banner-slider

  • Sub Foto Kontakt
  • Sub Foto Akt

Gospodarka wodno-ściekowa etap III

Umowa na miliony

Wczoraj, 16 sierpnia 2016 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Toruńskie Wodociągi podpisały umowę o dofinansowanie realizacji kolejnego, już trzeciego etapu projektu pod nazwą „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Toruń”. Tym razem łączna wartość zadań ujętych w projekcie to 114 milionów złotych netto. Łączna wartość całego projektu od początku jego realizacji przekroczy 600 milionów złotych.

Ze strony NFOŚiGW umowę podpisał prezes Funduszu Pan Kazimierz Kujda (na zdjęciu z lewej), Spółkę reprezentowała Ewelina Ruczkowska, zastępca prezesa ds. techniczno-inwestycyjnych i prezes Władysław Majewski.
Toruńskie Wodociągi znalazły się w grupie pierwszych przedsiębiorstw wod-kan z którymi podpisano takie umowy już w nowej, unijnej perspektywie finansowej.


Na co zostaną wydane te pieniądze?

Przypomnijmy, że w pierwszych dwóch etapach chodziło przede wszystkim o budowę nowej kanalizacji, głównie na osiedlach domków jednorodzinnych. Udało się dzięki dofinansowaniu unijnemu osiągnąć w Toruniu bardzo wysoki bo ponad 98 procentowy wskaźnik skanalizowania miasta. Dlatego też w trzecim etapie będą realizowane głównie zadania z zakresu wymiany sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz modernizacji instalacji technologicznych oczyszczalni.


Największy kontrakt dotyczyć będzie renowacji podstawowego dla Torunia kolektora ściekowego, tak zwanego kolektora B, którym ścieki płyną od Rubinkowa, Skarpy później pod Szosą Lubicką, Placem Pokoju Toruńskiego, pod ulicą Gałczyńskiego, Matejki i dalej aż do oczyszczalni ścieków.


Kolejne duże zadanie to modernizacja toruńskiej oczyszczalni oraz likwidacja osiedlowej oczyszczalni ścieków w Czerniewicach. Ponadto zaplanowano sporo wymian sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz budowę nowego kanału deszczowego w ulicy Chrobrego.


Już wyłoniono wykonawcę, którym została grudziądzka firma Melbud, dla zadania dotyczącego likwidacji małej oczyszczalni w Czerniewicach. Rozpoczęcie robót powinno nastąpić we wrześniu bieżącego roku.


Realizacja tego etapu projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Toruń” ma umocnić wysoką pozycję spółki oraz miasta nie tylko pod względem wysokich wskaźników skanalizowania i zwodociągowania, ale także pod względem nowoczesności stosowanych technologii w zakresie przesyłu i produkcji wody oraz przesyłu i oczyszczania ścieków.Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0049/16-00 Projektu "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Toruń - III etap w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020