banner-slider

 • Sub Foto Kontakt
 • Sub Foto Akt
placeholder

Opracowanie strategii rozwoju "Kujawsko-Pomorskiego Klastra Branży Wod-Kan"

Stan zaawansowania projektu

Projekt zakończony i rozliczony

 

Beneficjent

Za realizację przedsięwzięcia Strategia rozwoju „Kujawsko - pomorskiego klastra branży wodociągowo - kanalizacyjnej” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013 odpowiada Spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., która na podstawie Umowy o udzielenie wsparcia zawartej z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. (reprezentującą Operatora projektu „Wspieranie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw w województwie kujawsko - pomorskim) pełni funkcję Koordynatora przedsięwzięcia.

 

Sygnatariuszami Porozumienia członków „Kujawsko - pomorskiego klastra branży wodociągowo-kanalizacyjnej” są:

 1. Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
 2. Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o. z Grudziądza
 3. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z Inowrocławia
 4. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z Brodnicy
 5. Przedsiębiorstwo Komunalne „GNIEWKOWO” Sp. z o.o.
 6. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z Sępólna Krajeńskiego
 7. Hydro Vacuum S.A. z Grudziądza
 8. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

 

Opis projektu

„Kujawsko - pomorski klaster branży wodociągowo-kanalizacyjnej” jest dobrowolnym porozumieniem zawiązanym w celu wzmocnienia pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw rejonu województwa kujawsko-pomorskiego poprzez wsparcie rozwoju powiązań pomiędzy przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu oraz organizacjami badawczymi w zakresie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, obniżania strat wody, wdrażania nowych technologii w branży wodociągowej i kanalizacyjnej zarówno w kontekście wymiany wiedzy jak i transferu technologii oraz propagujących idee poszanowania energii i ochrony środowiska, które widzą potrzebę i jednocześnie korzyści z wzajemnej współpracy w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii, wzrostu efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej.

 

Głównym celem wspólnego działania jest wniesienie istotnego wkładu w rozwój gospodarczy województwa kujawsko-pomorskiego, przez działania na rzecz rozwoju i stosowania technologii o wysokiej efektywności energetycznej, głównie w pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych, z poszanowaniem środowiska naturalnego oraz mając na uwadze obecne uwarunkowania społeczno-gospodarcze i ekonomiczne w regionie.

Celem krótkookresowym jest utworzenie, zainicjowanie działania oraz opracowanie strategii rozwoju „Kujawsko - pomorskiego klastra branży wodociągowo - kanalizacyjnej" zawierającej propozycje wspólnych przedsięwzięć do realizacji. Opracowana strategia będzie realizowana w najbliższych latach w dążeniu do osiągnięcia założonego celu głównego.

Cel przedsięwzięcia jest zgodny z celami Działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu oraz Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013 gdyż wspiera rozwój wzajemnej współpracy o znaczeniu regionalnym przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz ułatwia prowadzenie i rozwijanie działalności gospodarczej.

Celem długookresowym jest wykreowanie silnej pozycji i rozpoznawalnej marki Klastra na rynku efektywności energetycznej, ekonomicznej i ekologicznej oraz energetyki odnawialnej, które będą w sposób wymierny przyczyniały się do rozwoju gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego oraz przyspieszenie tego rozwoju poprzez stworzenie silnego ośrodka współpracy sfery nauki z branżą wodociągową.

 

Przewiduje się wspólne działania członków Klastra dotyczące m.in:

 1. stymulowania rozwoju nowych technologii w obszarze efektywności energetycznej Stacji Uzdatniania Wody, systemów pompowych, energetyki solarnej, odnawialnych źródeł energii (motywem podjęcia tego działania jest niewystarczająca obecnie konsolidacja podmiotów branży wodociągowo-kanalizacyjnej oraz podmiotów wspierających rozwój wysokoefektywnych energetycznie i ekologicznie technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych)
 2. promowania tworzenia i upowszechniania wiedzy, technologii i rozwiązań służących osiągnięciu szeroko pojętej niezależności energetycznej w gospodarce wodociągowej (motywem podjęcia tego działania jest efektywne wykorzystanie szerokiego doświadczenia członów Klastra oraz doświadczenia naukowo-badawczego członka wspierającego - UTP w Bydgoszczy)
 3. przyspieszenia transferu technologii w obszarze gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej ze sfery nauki do gospodarki, a w efekcie ułatwienie komercjalizacji nowych rozwiązań i technologii (motywem podjęcia tego działania jest skuteczne wykorzystanie potencjału wdrożeniowego członków Klastra i potencjału naukowego członka wspierającego)
 4. stymulowania obniżki kosztów produkcji wody i odprowadzania ścieków (motywem podjęcia tego działania jest spełnienie oczekiwań społeczeństwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie warunków i komfortu życia)
 5. powodowania wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, obecnych oraz przyszłych członków Klastra, poprzez zapewnienie im dostępu do nowoczesnej infrastruktury badawczej oraz specjalistycznych usług i doradztwa a także wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz do nowych technologii (motywem podjęcia tego działania jest zainteresowanie i uaktywnienie podmiotów z branży wodociągowo-kanalizacyjnej oraz innych zainteresowanych wdrażaniem efektywnych technologii)
 6. budowania synergii poprzez współpracę członków klastra w zakresie wymiany wiedzy i doświadczenia a także tworzenia, promocji, sprzedaży nowych produktów
 7. rozwoju i promocji współpracy międzynarodowej klastra i jego poszczególnych członków poprzez wspólne działania promocyjne oraz udział w międzynarodowych seminariach, konferencjach, warsztatach i międzynarodowych sieciach branżowych

 

Całkowity koszt projektu
 • planowany: 180 000,00 PLN (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych)
 • wykonany:61 377,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem złotych)

 

Kwota dofinansowania
 • planowana:maksymalnie 100 000,00 PLN, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego maksymalnie 85 000,00 PLN
 • otrzymana:38 388,07 PLN (słownie: trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem złotych)

 

Kalendarium
 • 30 czerwca 2014 roku

  Zawarcie Umowy o udzielenie wsparcia Nr UW/1/FPK/2014/01/10/00 Etap I w ramach Funduszu Powiązań Kooperacyjnych.

 • 14 sierpnia 2014 roku

  Ogłoszenie przetargu na kompleksowe wykonanie usługi Opracowanie strategii rozwoju „Kujawsko - pomorskiego klastra branży wodociągowo - kanalizacyjnej”.

 • 18 września 2014 roku, Toruń

  Podpisanie Umowy na opracowanie Strategii rozwoju „Kujawsko - pomorskiego klastra branży wodociągowo - kanalizacyjnej”. Wykonawcą jest firma „Policy and Action Group Uniconsult” Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 • 9 października 2014 roku, Grudziądz

  Spotkanie wszystkich członków klastra inicjujące prace nad Strategią, obejmujące szkolenie dot. klastrów i sieci współpracy (wraz ze studium przypadku) oraz warsztaty dot. oczekiwań wobec sieci współpracy.

 • 23 października 2014 roku, Grudziądz

  Spotkanie robocze wszystkich członków klastra obejmujące warsztat dot. obszarów działań klastra, analizę SWOT potencjału powiązania kooperacyjnego, misję i cele współpracy, prezentację i dyskusję dot. odnawialnych źródeł energii.

 • 6 listopada 2014 roku, Grudziądz

  Spotkanie robocze wszystkich członków klastra obejmujące:

  • prezentację instalacji odnawialnych źródeł energii będących w posiadaniu MWiO Sp. z o.o. w Grudziądzu
  • omówienie i dyskusję na temat możliwych rozwiązań w zakresie struktury organizacyjnej klastra
  • omówienie proponowanych na poprzednich spotkaniach projektów działań do wspólnej realizacji w ramach klastra, pod kątem potencjalnych źródeł finansowania
 • 25 listopada 2014 roku, Grudziądz

  Spotkanie robocze wszystkich członków klastra obejmujące:

  • omówienie i dyskusję na temat głównych założeń strategii, wyników analiz, celów i działań
  • dyskusję nad planowanym wyborem struktury organizacyjnej klastra
  • dyskusję nad organizacją planowanych projektów i działaniami związanymi z ich przygotowaniem oraz realizacją
  • dyskusję dotyczącą harmonogramu budowy klastra
 • 16 grudnia 2014 roku, Toruń

  Spotkanie przedstawicieli podmiotów wchodzących w skład klastra podsumowujące proces planowania, podczas którego przyjęto strategię rozwoju „Kujawsko – pomorskiego klastra branży wodociągowo – kanalizacyjnej”.

 • 30 stycznia 2015 roku, Toruń

  Przeprowadzona przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. wizyta monitorująca potwierdziła prawidłowość realizacji przedsięwzięcia. W trakcie kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.