• FAQ

banner-slider

  • Sub Foto Kontakt
  • Sub Foto Akt

FAQ

Dlaczego woda pozostawia osad i kamień na bateriach zlewozmywaków, w czajnikach, na grzałkach bojlerów?
Woda wodociągowa nie jest wodą destylowaną czyli otrzymywaną laboratoryjnie chemicznie czystą (H2O), która w naturze nie występuje, lecz zawiera różne pierwiastki i minerały (wapń, magnez, sód, potas, fluorki). Powstawanie osadu jest naturalnym zjawiskiem wytrącania się z wody pod wpływem temperatury węglanów, głównie wapnia i magnezu, czyli zanikaniem tzw. twardości węglanowej wody. Wytrącony osad nie świadczy o zanieczyszczeniu wody tylko o określonym stopniu twardości wody (zawartości związków wapnia i magnezu). Twardość wody wodociągowej w Toruniu wraz z wartościami dopuszczalnych norm znajdą Państwo na tej stronie naszego serwisu. Sposobem uniknięcia tworzenia się kamienia na grzałkach bojlerów może być zamontowanie w ich wnętrzu katody. Wówczas węglany wapnia i magnezu wytrącają się wokół katody, pozostawiając grzałkę bez osadu.
Na Waszych stronach WWW w wykazie "stref zasilania" (cokolwiek to znaczy) jest wymienione Osiedle Wrzosy Polana. Co to oznacza?
Osiedle Wrzosy Polana obecnie nie jest zasilane w wodę z miejskiej sieci wodociągowej. Zgodnie z Programem Ogólnym Sieci Wodociągowej dla miasta Torunia w/w osiedle będzie w przyszłości zasilane w wodę poprzez istniejącą pompownię II stopnia „Stare Bielany” zlokalizowaną przy ul. Grunwaldzkiej - Św. Józefa. Termin "strefa zasilania" dotyczy ciśnienia w sieci wodociągowej na określonym obszarze. "Pierwsza strefa" to obszary zasilane bezpośrednio z Ujęć Wody. "Druga strefa" to obszary zasilane poprzez pompownie wody (w tym przypadku Stare Bielany). 07.05.2003
Jaka jest zawartość fluorków w wodzie wodociągowej.
Zawartość fluorków w wodzie wodociągowej wynosi 0,2 - 0,4 mg/l.
Jaka jest twardość wody w Toruniu?

Twardość wody w miejskiej sieci wodociągowej w Toruniu waha się w granicach 229,1 – 276,3 mg CaCO3/ dm3 (lata 2005-2007). W przeliczeniu na stopnie niemieckie, do których najczęściej odwołują się producenci zmywarek, daje to wartości w granicach: 13,5 – 16,2 (dGH lub dKH).Woda o twardości 10 – 20 stopni niemieckich uznawana jest za wodę średnio twardą. Więcej informacji nt. twardości wody, stosowanych jednostek, sposobu przeliczeń jednostek oraz klasyfikacji twardości wody dostępne na naszej stronie internetowej.

Czy woda podgrzana różni się w składzie od wody zimnej? Jeśli tak, to jakie związki zawiera? Chodzi głównie o metale ciężkie.
Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody w sieci wodociągowej bada tylko jakość wody zimnej, ponieważ taka woda (zimna) dostarczana jest z ujęć do sieci miejskiej. Próby wody pobierane są w reprezentatywnych punktach sieci miejskiej i podlegają one tzw. analizie skróconej. W skład tej analizy wchodzą następujące parametry: mętność, barwa, zapach, odczyn, ChZT-Mn, azot-NH4, azot-NO2, azot-NO3, chlorki, żelazo, mangan, chlor wolny, glin, twardość ogólna, zasadowość ogólna, THM oraz parametry bakteriologiczne: liczba bakterii w 1 cm³, w 37ºC po 24h, liczba bakterii w 1 cm³ w 22ºC po 72h, Wsk.Coli, Wsk.Coli typu fekalnego, Paciorkowce kałowe w 100 cm³, Clostridia w 100 cm³. Uśrednione wyniki tej analizy ogłaszane są przez Spółkę między innymi na naszej stronie internetowej (Link: ,,Sprawdź informacje o wodzie”, ,,Jakość wody w sieci”). W próbach wody pobieranej z sieci wodociągowej nie oznacza się metali ciężkich. Natomiast zawartość metali ciężkich jest analizowana w wodzie surowej oraz uzdatnionej pobieranej na wyjściu z każdej stacji uzdatniania wody. Z metali ciężkich w wodzie uzdatnionej oznaczany jest: kadm, chrom ogólny, miedź, ołów, cynk. Zawartość metali ciężkich w wodzie uzdatnionej ze wszystkich ujęć jest kilkakrotnie mniejsza od obowiązującej normy prawnej. Zakres i częstotliwość prowadzonych analiz jakości wody dla monitoringu jakości wody w sieci oraz jakości wody ujmowanej i uzdatnionej określają przepisy: rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 roku (Dz.U. Nr 203 poz.1718), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 roku (Dz.U. Nr 204 poz.1728) oraz porozumienie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Toruniu sprawie wyznaczenia miejsc poboru próbek wody w terenie miasta Torunia. Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. nie prowadzi analiz wody podgrzanej. Jakość wody podgrzanej może różnić się składem od wody zimnej z uwagi na zastosowaną metodę podgrzewania oraz stan instalacji. Woda pod wpływem temperatury zmienia właściwości, w wyniku których z wody wytrącać się mogą osady, głównie w postaci Ca CO3.
Jakiego rodzaju gaz powstaje w oczyszczalni ścieków przy ul. Bydgoskiej? Czy jest on wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej? Czy istnieje możliwość dostarczania gazu lub energii innym podmiotom? Czy Zarząd Spółki rozważa rozszerzenie działalności także na te sektory?
W oczyszczalni ścieków przy ul. Bydgoskiej w systemie zaopatrzenia w energię wykorzystuje się powstający w procesie technologicznym biogaz składający się: w 61 % metanu i 39 % CO2, jako paliwo do produkcji ciepła i prądu elektrycznego. Obiekt jest wyposażony w siłownię pracującą w systemie kogeneracyjnym, składającą się z dwóch zespołów prądotwórczych typu BHKW 415 o mocy elektrycznej 380 kW każdy. Średnia produkcja biogazu wynosi ok. 300 Nm sześć. na godzinę, stanowi to zabezpieczenie zapotrzebowania na energię cieplną o mocy: lato 650 kW, zimą 1400 kW. Produkcja energii elektrycznej z agregatów prądotwórczych pokrywa w 40% zapotrzebowanie energetyczne obiektu. Do sieci Koncernu Energa jest sprzedawana energia stanowiąca nadwyżki produkcyjne w okresach zmniejszonych napływów ścieków.W związku z przedstawionym powyżej bilansem energetycznym Zarząd Spółki obecnie nie przewiduje rozszerzenia działalności polegającej na dostawie biogazu i energii innym podmiotom gospodarczym poza wymienionym powyżej.23.05.2006
Czy woda zimna dostarczana mieszkańcom jest zdatna do spożycia bez gotowania?
TAK, woda dostarczana mieszkańcom jest zdatna do picia bez gotowania.
Jak zwiedzić obiekty Spółki?

Zasady udostępniania do zwiedzania obiektów należących do Spółki Toruńskie Wodociągi opisane są w instrukcji, którą można znaleźć w linku: JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ - ZWIEDZANIE OBIEKTÓW SPÓŁKI (WIRTUALNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA - wyświetla się po prawej stronie tej strony)

Kto jest odpowiedzialny za dostarczanie ciepłej wody do mieszkań?
Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. odpowiada za dostarczanie zimnej wody do budynków oraz zimnej wody do węzłów cieplnych w celu jej podgrzania, nie ponosi natomiast odpowiedzialności za stan techniczny instalacji ciepłej wody użytkowej, za którą to odpowiada administrator budynku.