banner-slider

  • Pierwsze zdjęcie Toruńskich Wodociągów
  • Drugie zdjęcie Toruńskich Wodociągów

Laboratorium

Sprawa jakości w Toruńskich Wodociągach Sp. z o.o. w Toruniu jest w centrum uwagi. Uzyskanie Certyfikatu Akredytacji przez Laboratorium Badawcze było pierwszym etapem w budowaniu systemu zapewnienia jakości w naszej Spółce, kolejny krok, to Zintegrowany System Zarządzania Jakoscią i Środowiskiem wdrożony w Spółce, zgodnie z normami ISO 9000 i 14001.

PCA - Polskie Centrum Akredytacji

Najważniejszym wskaźnikiem oceny naszej pracy jest: jakość wody i odprowadzanych ścieków oraz relacje wodociągowców z klientami. Wymagania nie pozwalają popełniać błędów. Systemy zarządzania wdrożone w Spółce, mają nam ułatwić uniknięcie błędów oraz zagwarantować, że nie będą one powielane.

Certyfikat akredytacji dla laboratorium jest potwierdzeniem przez niezależną jednostkę akredytującą, że laboratorium jest kompetentne do wykonywania określonych badań.

Laboratorium Badawcze Toruńskich Wodociągów Sp. z o. o. otrzymało certyfikat akredytacji dnia 22.02.02, zgodnie z normą PN-EN 45001 „Ogólne kryteria działania laboratoriów badawczych” oraz Przewodnikiem ISO/IEC nr 25 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów pomiarowych i badawczych", a od 05.03.2007 posiada certyfikat nr AB 386 zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących".Przyznanie certyfikatu podnosi prestiż i ułatwia poruszanie się na rynku usług.

Sygnatariusz EA MLA
EA MLA Signatory
PCA - POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
CERTYFIKAT AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO
ACCREDITATION CERTIFICATE OF TESTING LABORATORY
Nr AB 386
Potwierdza się, że: / This is to confirm that: TORUŃSKIE WODOCIĄGI Sp. z o.o. ul. Rybaki 31/35, 87-100 Toruń spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 meets requirements of the PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 standard
Akredytowana działalność jest określona w Zakresie Akredytacji Nr AB 386
Accredited activity is defined in the Scope of Accreditation No AB 386
Akredytacja pozostaje w mocy pod warunkiem przestrzegania wymagań jednostki akredytującej określonych w kontrakcie Nr AB 386
This accreditation remains in force provided the Laboratory observes the requirements of Accreditation Body defined in the Contract No AB 386
Akredytacji udzielono dnia 22.02.2002 r.
Accreditation was granted on 22.02.2002
DYREKTOR POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI
LUCYNA OLBORSKA
Warszawa, 26 listopada 2019 roku

Decyzję o rozpoczęciu starań o uzyskanie certyfikatu podjęto w 1999 roku. Prace rozpoczęły się od szkoleń personelu, powołania zespołu ds. akredytacji i przygotowania dokumentacji systemu jakości, to jest Księgi Jakości i procedur systemowych opisujących funkcjonujący system jakości.

Funkcjonowanie zgodnie z założoną w Księdze Jakości polityką ułatwia, systematyzuje i porządkuje pracę w laboratorium.

W listopadzie 2001 roku zgłoszono wniosek o udzielenie akredytacji. W styczniu odbył się audit akredytacyjny obejmujący system jakości jak i kompetencje laboratorium. Wniosek został zaakceptowany przez PCA – laboratorium otrzymało certyfikat akredytacji numer AB 386. Zakres akredytowanych parametrów opisany jest w Księdze Jakości dostępnej dla klientów, a ponadto podany jest na stronie internetowej PCA.


Certyfikat nakłada na nas obowiązek ciągłego doskonalenia metod badawczych i wprowadzania coraz nowocześniejszego sprzętu badawczego. Dostarczana przez nas woda i odprowadzane ścieki są dokładnie badane a certyfikat akredytacji świadczy o tym, że wyniki badań są wiarygodne. Laboratorium musiało udowodnić własne umiejętności. Podstawą jest kompetentny personel, posiadający umiejętności korzystania ze sprzętu laboratoryjnego i prowadzący badania odpowiednimi metodami. To również odpowiednie pomieszczenia i wyposażenie. Współpracujemy również z innymi laboratoriami, wymieniając doświadczenia zawodowe. Uczestniczymy w badaniach porównawczych.

Laboratorium wykonuje badania wody i ścieków na potrzeby Toruńskich Wodociągów i na zlecenie klientów zewnętrznych.

W laboratorium pracuje 17 osób:

  • kierownik laboratorium badawczego
  • 10 specjalistów
  • 1 technolog
  • 1 laborant
  • 4 próbkobiorców ( w tym 2 pracujących w terenie)

 

W ramach analiz biologicznych prowadzone są badania mikrobiologiczne i hydrobiologiczne wody. Ponadto prowadzone są badania parametrów fizykochemicznych wody i ścieków oraz zawartości metali ciężkich i związków organicznych (chlorowcopochodne, ozonopochodne, pestycydy).

Laboratorium wyposażone jest w chromatograf gazowy, chromatograf jonowy, spektometr w zakresie podczerwieni do oznaczania węgla organicznego, spektrometr absorpcji atomowej (AAS), spektrometr UV-VIS, TOC, System filtracji Sartorius, wyposażenie bakteriologiczne, sprzęt laboratoryjny do ogólnego stosowania. Wykorzystywane techniki laboratoryjne to: chromatografia gazowa, chromatografia jonowa, absorpcja atomowa, spektrometria w zakresie podczerwieni, spektrometria UV-VIS i techniki klasyczne (grawimetria, potencjometria, techniki miareczkowe).

Badania wykonywane w laboratorium gwarantują klientom zewnętrznym i wewnętrznym wysoką jakość, poufność i terminowość.

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.