banner-slider

  • Sub Foto Kontakt
  • Sub Foto Akt

Laboratorium

Sprawa jakości w Toruńskich Wodociągach Sp. z o.o. w Toruniu jest w centrum uwagi. Uzyskanie Certyfikatu Akredytacji przez Laboratorium Badawcze było pierwszym etapem w budowaniu systemu zapewnienia jakości w naszej Spółce, kolejny krok, to Zintegrowany System Zarządzania Jakoscią i Środowiskiem wdrożony w Spółce, zgodnie z normami ISO 9000 i 14001.

Najważniejszym wskaźnikiem oceny naszej pracy jest: jakość wody i odprowadzanych ścieków oraz relacje wodociągowców z klientami. Wymagania nie pozwalają popełniać błędów. Systemy zarządzania wdrożone w Spółce, mają nam ułatwić uniknięcie błędów oraz zagwarantować, że nie będą one powielane.

Certyfikat akredytacji dla laboratorium jest potwierdzeniem przez niezależną jednostkę akredytującą, że laboratorium jest kompetentne do wykonywania określonych badań.

Laboratorium Badawcze Toruńskich Wodociągów Sp. z o. o. otrzymało certyfikat akredytacji dnia 22.02.02, zgodnie z normą PN-EN 45001 „Ogólne kryteria działania laboratoriów badawczych” oraz Przewodnikiem ISO/IEC nr 25 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów pomiarowych i badawczych", a od 05.03.2007 posiada certyfikat nr AB 386 zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025 z 2005r. „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących".Przyznanie certyfikatu podnosi prestiż i ułatwia poruszanie się na rynku usług.

Decyzję o rozpoczęciu starań o uzyskanie certyfikatu podjęto w 1999 roku. Prace rozpoczęły się od szkoleń personelu, powołania zespołu ds. akredytacji i przygotowania dokumentacji systemu jakości, to jest Księgi Jakości i procedur systemowych opisujących funkcjonujący system jakości.

Funkcjonowanie zgodnie z założoną w Księdze Jakości polityką ułatwia, systematyzuje i porządkuje pracę w laboratorium.

W listopadzie 2001 roku zgłoszono wniosek o udzielenie akredytacji. W styczniu odbył się audit akredytacyjny obejmujący system jakości jak i kompetencje laboratorium. Wniosek został zaakceptowany przez PCA – laboratorium otrzymało certyfikat akredytacji numer AB 386. Zakres akredytowanych parametrów opisany jest w Księdze Jakości dostępnej dla klientów, a ponadto podany jest na stronie internetowej PCA.


Certyfikat nakłada na nas obowiązek ciągłego doskonalenia metod badawczych i wprowadzania coraz nowocześniejszego sprzętu badawczego. Dostarczana przez nas woda i odprowadzane ścieki są dokładnie badane a certyfikat akredytacji świadczy o tym, że wyniki badań są wiarygodne. Laboratorium musiało udowodnić własne umiejętności. Podstawą jest kompetentny personel, posiadający umiejętności korzystania ze sprzętu laboratoryjnego i prowadzący badania odpowiednimi metodami. To również odpowiednie pomieszczenia i wyposażenie. Współpracujemy również z innymi laboratoriami, wymieniając doświadczenia zawodowe. Uczestniczymy w badaniach porównawczych.

Laboratorium wykonuje badania wody i ścieków na potrzeby Toruńskich Wodociągów i na zlecenie klientów zewnętrznych.

W laboratorium pracuje 17 osób (10 osób posiada wykształcenie wyższe):

  • kierownik laboratorium badawczego
  • 8 specjalistów
  • 2 technologów
  • 2 laborantów
  • 4 próbkobiorców ( w tym 1 pracujący w terenie)

W ramach analiz biologicznych prowadzone są badania mikrobiologiczne i hydrobiologiczne wody. Ponadto prowadzone są badania parametrów fizykochemicznych wody i ścieków oraz zawartości metali ciężkich i związków organicznych (chlorowcopochodne, ozonopochodne, pestycydy).

Laboratorium wyposażone jest w chromatograf gazowy, chromatograf jonowy, spektometr w zakresie podczerwieni do oznaczania węgla organicznego, spektrometr absorpcji atomowej (AAS), spektrometr UV-VIS, TOC, System filtracji Sartorius, wyposażenie bakteriologiczne, sprzęt laboratoryjny do ogólnego stosowania. Wykorzystywane techniki laboratoryjne to: chromatografia gazowa, chromatografia jonowa, absorpcja atomowa, spektrometria w zakresie podczerwieni, spektrometria UV-VIS i techniki klasyczne (grawimetria, potencjometria, techniki miareczkowe).

Badania wykonywane w laboratorium gwarantują klientom zewnętrznym i wewnętrznym wysoką jakość, poufność i terminowość.