banner-slider

 • Pierwsze zdjęcie Toruńskich Wodociągów
 • Drugie zdjęcie Toruńskich Wodociągów

RODO

To powszechnie używany skrót unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, które wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku. Celem nowych przepisów prawnych jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.

Nie ma takiej konieczności, ponieważ Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. nie wymaga składania żadnych oświadczeń w związku ze zmianą przepisów. Wystarczy zapoznać się z poniższymi informacjami.

Administratorem danych osobowych jest firma

 • Toruńskie Wodociągi Sp.z o.o.
 • ul. Rybaki 31-35, Toruń
 • tel. 56 658 64 00
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(zwana dalej „Spółką”). Zgodnie z nowymi przepisami prawnymi za wszelkie sprawy w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych w Spółce odpowiada Inspektor Ochrony Danych - Magdalena Wojdziak, kierownik działu administracji Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Otrzymujemy je w związku z podpisaniem umowy na zaopatrzenie i odprowadzanie ścieków lub podpisa-niem zlecenia realizacji usług świadczonych przez Spółkę, a także przy realizacji szeregu wymienionych niżej procesów.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe realizując następujące procesy:

 • zawieranie umów oraz realizacja ich postanowień i zapewnienia sprawnej współpracy z kontrahentami (dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od zakończenia trwania umowy, podstawa prawna: zawarta umowa lub zlecenie realizacji usługi),
 • zaopatrywanie w wodę i odprowadzanie ścieków, zawieranie i realizacja umów (dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od zakończenia trwania umowy, podstawa prawna: zawarta umowa lub zlecenie realizacji usługi),
 • realizacja zlecenia wykonania badań laboratoryjnych (dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od zakończenia trwania umowy, podstawa prawna: zawarta umowa lub zlecenie realizacji usługi),
 • pozyskiwanie danych właścicieli gruntów w strefach ochrony pośredniej ujęć wody w obszarach wpływu ujęć wody, terenów na których projektowane są inwestycje (dane osobowe przetwarzane bezterminowo, podstawa prawna: ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze; ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne; ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Dz.U.2017.1332),
 • zestawienie przewoźników ścieków do punktu zlewnego nieczystości płynnych (dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od zakończenia trwania umowy, podstawa prawna: zawarta umowa lub zlecenie realizacji usługi),
 • realizacja zatrudnienia oraz procesy wewnętrzne służące poprawnemu zarządzaniu zasobami - samochodów, odzieży, telefonów i innych (dane osobowe będą przetwarzane przez okres 50 lat po ustaniu zatrudnienia, podstawa prawna: Kodeks Pracy),
 • komunikacja ze Spółką oraz dokumentowanie prowadzonych spraw (dane osobowe będą przetwarzane bezterminowo, podstawa prawna: prawnie usprawiedliwiony cel),
 • rekrutacja osób do pracy (Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku od wpłynięcia zgłoszenia kandydata, podstawa prawna: Kodeks Pracy oraz zgoda autora dokumentów aplikacyjnych na przetwarzanie nadmiarowych danych),
 • realizacja zamówień publicznych zgodnie z przepisami (dane osobowe będą przetwarzane przez okres 4 lat od zakończenia postępowania, podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych),
 • rejestrowanie i rozpatrywanie skarg oraz wniosków kierowanych do Spółki (dane osobowe będą przetwarzane bezterminowo, podstawa prawna: prawnie usprawiedliwiony cel),
 • dokumentowanie i rozliczanie gości ośrodka wypoczynkowego Spółki (dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od dnia archiwizacji, podstawa prawna: zawarta umowa lub zlecenie realizacji usługi),
 • rejestrowanie wniosków dotyczących zwiedzania obiektów Spółki (dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat od dnia archiwizacji, podstawa prawna: wniosek),
 • przyjmowanie osób na staże i praktyki w Spółce (dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat od dnia archiwizacji, podstawa prawna: umowa),
 • przesyłanie aktualności i powiadomień - newsletter (dane osobowe będą przetwarzane do czasu wypisania się z newslettera przez użytkownika, podstawa prawna: prawnie usprawiedliwiony cel),
 • przyjmowanie oraz procesowanie zgłoszeń dotyczących szkód (dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat od dnia archiwizacji, podstawa prawna: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny),
 • realizacja prac społecznych (dane osobowe będą przetwarzane do czasu ustania prac, podstawa prawna: - ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny Wykonawczy, Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna),
 • pozyskanie dyspozycji do realizacji inwestycji (dane osobowe będą przetwarzane bezterminowo, podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Pra-wo budowlane. Dz.U.2017.1332),
 • zapewnienie bezpieczeństwa mienia oraz osobowego przez monitoring wizyjny (dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 miesiąca od utrwalenia, podstawa prawna: prawnie usprawiedliwiony cel),
 • zapewnienie poprawnej realizacji zgłoszeń telefonicznych (dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 miesiąca od utrwalenia, podstawa prawna: prawnie usprawiedliwiony cel),
 • przyjmowanie i rejestrowanie zgłoszeń przez pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne (dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat od przyjęcia zgłoszenia: podstawa prawna: prawnie usprawiedliwiony cel),
 • zawieranie umów cywilnoprawnych (dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat od zakończenia umowy, podstawa prawna: umowa),
 • prowadzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 2 lat od zakończenia umowy, podstawa prawna: ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych).

W zakresie prawa osoby, której dane osobowe dotyczą mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • ich aktualizacji i przenoszenia,
 • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie. Dane nie będą udostępniane państwom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ani innym podmiotom niż wynikającym z przepisów prawa.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

 • Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
 • ul. Rybaki 31-35
 • 87-100 Toruń
 • tel. 56 658 64 00
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt w sprawach danych osobowych:

 • tel. 56 658 64 58
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.