banner-slider

 • Pierwsze zdjęcie Toruńskich Wodociągów
 • Drugie zdjęcie Toruńskich Wodociągów
Logo Toruńskich Wodociągów

Przypominamy o zasadach rozliczeń za podlewanie ogródków

Ogólne informacje dot. zasad rozliczania ilości odprowadzanych ścieków
w przypadku przeznaczenia wody do utrzymywania terenów zielonych (podlewania ogrodu)

Pomniejszenie ilości odprowadzanych ścieków w rozliczeniach, w przypadku przeznaczenia wody do celów podlewania ogrodu, może nastąpić wyłącznie, gdy wielkość zużycia wody na ten cel ustalona zostanie na podstawie dodatkowego wodomierza podlicznika zainstalowanego wg uzyskanych warunków technicznych, na koszt Odbiorcy usług.
 

Niezbędne jest zatem wykonanie instalacji do podlewania ogrodu z oddzielnym opomiarowaniem ilości bezpowrotnie zużytej na ten cel wody.

 
Ogólne warunki dot. zasad rozliczania ilości odprowadzanych ścieków w przypadku przeznaczenia wody do utrzymywania terenów zielonych i odbioru technicznego podlicznika ogrodowego:
 • sprawdzenie poprawności montażu oraz oplombowanie podlicznika ogrodowego dokonywane jest na pisemny wniosek Odbiorcy usług (dostępny w Biurze Obsługi Klienta Spółki Toruńskie Wodociągi ul. Rybaki 31/35 w Toruniu oraz na naszej stronie internetowej),
 • odpłatność za odbiór techniczny i oplombowanie podlicznika ogrodowego ustalana jest zgodnie z obowiązującym cennikiem usług (dostępnym na naszej stronie internetowej),
 • zestaw wodomierzowy powinien składać się z wodomierza i zaworu odcinającego oraz jeżeli przepisy prawa wymagają, zaworu antyskażeniowego, zgodnie z wymaganiami dla przepływów zwrotnych, określonymi w Polskiej Normie dotyczącej projektowania instalacji wodociągowych,
 • podlicznik powinien być zamontowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej przeznaczonej do podlewania ogrodu, za wodomierzem głównym, w budynku, w optymalnej odległości za ścianą, za którą znajduje się zawór czerpalny do podlewania ogrodu, lub w studni wodomierzowej zlokalizowanej na terenie ogrodu,
 • instalacja do podlewania ogrodu na odcinku od podlicznika do punktu czerpalnego (w budynku) winna być możliwie najkrótsza i widoczna na całym odcinku,
 • dostęp do wodomierza powinien być bezpieczny i swobodny,
 • niedozwolone jest wykonywanie odgałęzień lub montowanie punktów czerpalnych na odcinku instalacji między wodomierzem a zewnętrznym zaworem czerpalnym do podlewania ogrodu, takie instalacje wykluczają uwzględnianie w rozliczeniach wskazań przedmiotowego podlicznika,
 • woda mierzona przez podlicznik ogrodowy może być przeznaczona wyłącznie do celu podlewania ogrodu, bezpowrotnie zużyta wyłącznie do podlewania terenów zielonych i nie może być odprowadzana do sieci kanalizacyjnej,
 • wodomierz powinien być legalny, posiadać ważną cechę legalizacji, o średnicy dobranej odpowiednio do zużycia wody, zgodnie z dokumentacją techniczną podaną przez producenta.
 • w rozliczeniach opłat za odprowadzanie ścieków uwzględnianie będą wyłącznie wskazania podliczników posiadających ważną cechę legalizacji. Okres ważności cechy legalizacji wodomierzy wynosi 5 lat. Legalizacja traci ważność w przypadku uszkodzenia wodomierza, uszkodzenia albo zniszczenia cechy legalizacji lub cechy zabezpieczającej,
 • w przypadku utraty ważności cechy legalizacji podlicznika ogrodowego Spółka zaprzestaje wykonywania odczytów i rozliczeń bez odrębnego powiadomienia (informacja o upływie terminu ważności cechy legalizacji wodomierza podlicznika uwidaczniana jest w treści faktur Vat),
 • koszty zakupu wodomierza, prac instalacyjnych, ewentualnej naprawy licznika, legalizacji wodomierza (co 5 lat), ponosi Odbiorca usług,
 • odczyty i rozliczenia podlicznika ogrodowego dokonywane są po zawarciu ze Spółką stosownej umowy,
 • ilość zużytej wody, wykorzystywanej do utrzymywania terenów zielonych (podlewania ogrodu) uwzględnia się w rozliczeniach wyłącznie w okresie wegetacji roślin w ogrodzie tj. od marca do września lub od kwietnia do października (zależnie od okresu obrachunkowego dla dwumiesięcznego cyklu rozliczeń). W pozostałym okresie podliczniki ogrodowe będą odczytywane i rozliczane wyłącznie na wniosek Odbiorcy usług,
 • doradzamy, aby decyzję o montażu wodomierza podlicznika do podlewania terenów zielonych podjąć po analizie do rzeczywistych potrzeb w zakresie podlewania zieleni i kosztów związanych z wykonaniem instalacji, utrzymaniem instalacji wraz z wodomierzem, odbioru technicznego, plombowania licznika, opłat abonamentowych za odczyt i rozliczanie wodomierza rejestrującego ilości bezpowrotnie zużytej wody, zakup, montaż i ewentualną naprawę wodomierza oraz obowiązkową legalizację licznika co 5 lat. Nakłady związane z utrzymaniem i rozliczaniem podlicznika ogrodowego powinny być niższe od wartości uzyskanej bonifikaty opłat za odprowadzanie ścieków.

Dodatkowych wyjaśnień udzielają pracownicy Biura Obsługi Klienta naszej Spółki, w dni robocze od 7.00 do 15.00, we wtorki od 7.00 do 17.00, tel. 56 658 64 72 lub 56 658 64 77.

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.