• Kary

banner-slider

 • Sub Foto Kontakt
 • Sub Foto Akt

Kary

Informujemy, że od 14 stycznia 2002r obowiązuje Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72 poz. 747), która wprowadza odpowiedzialność karną za następujące wykroczenia:

Rozdział 6 Przepisy karne i kary pieniężne.

Art. 28. 1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5000zł.

2. Kto zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, podlega karze grzywny do 5000zł.

1. Kto nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności określonych w art. 7, podlega karze grzywny do 5000zł.

2. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000zł.

3. Obok orzeczenia kary organ orzekający może nałożyć obowiązek zapłaty nawiązki na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w wysokości 1000zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa.

4. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1-3, następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.


Jak uniknąć kary?


Osoby, które do tej pory korzystały z bezumownego poboru wody i/lub bezumownie odprowadzają ścieki, mogą zgłosić ten fakt i uniknąć wymienionych wyżej kar finansowych za te działania.

Wystarczy zgłosić się do:

 • Biuro Obsługi Klienta
 • ul. Rybaki 31-35
 • 87-100 Toruń
 • czynne:
  • wtorek: 7.00-17.00
  • poniedziałek, środa-piątek: 7.00-15.00
 • telefony kontaktowe:
 • e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dobrowolna forma zgłoszenia oraz oświadczenie woli dopełnienia formalności związanych z korzystaniem z naszych usług, zwolni od przewidzianych przepisami w tym zakresie kar i dodatkowych opłat. Informację można również przekazać na nasz e-mail. Upoważniony pracownik naszej Spółki skontaktuje się z Państwem i pomoże dopełnić formalności związanych z zalegalizowaniem poboru wody i/lub odprowadzania ścieków.