• Rozliczenia z odbiorcami

banner-slider

 • Sub Foto Kontakt
 • Sub Foto Akt

Rozliczenia z odbiorcami

 • Należność można uregulować bez dodatkowych opłat w punktach Agencji Monetii S.A. zlokalizowanych na terenie miasta Torunia. Wykaz punktów Agencji Monetia dostępny również na stronie https://monetia.pl/placowki/

   

  Prosimy o zachowanie odcinka dla wpłacającego, gdyż może posłużyć jako dokument do reklamacji przez okres najbliższych trzech lat.

   

  Płatności za wodę i odprowadzanie ścieków można dokonać również przelewem na konto:

  • Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
  • 87-100 Toruń, ul. Rybaki 31-35
  • 37 1160 2202 0000 0000 6172 3178
  • Bank Millennium S.A. Oddział w Gdańsku
  • NIP: 956-20-18-145

   podając w tytule operacji: "opłata za wodę i odprowadzanie ścieków" oraz numer płatnika

   

 • Wyjaśnienia i reklamacje w godzinach urzędowania od 7.00 do 15.00 we wtorki od 7.00 do 17.00. Reklamacja nie zwalnia z terminowej zapłaty należności. Nie uregulowanie należności w terminie spowoduje pobranie dodatkowych opłat.

  Obowiązek utrzymania w należytym stanie technicznym studzienki wodomierzowej należy do właściciela - administratora nieruchomości.

 • Prognoza - wyliczana jest w oparciu o średniodobowe zużycie - wystawiana jako przewidywane zużycie (może być doręczona równocześnie fakturą z odczytu), rozliczana jest po odczycie wodomierza.

 • Odczyt szacowany – wyliczony jest w oparciu o średniodobowe zużycie, wystawiany w przypadku braku mozliwości dokonania odczytu lub na koniec roku, rozliczany jest podobnie jak prognoza, tj. po odczycie wodomierza.

 • W przypadku rozliczeń ryczałtowych prosimy o pisemną informację o zmianie ilości osób. Norma miesięczna na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 14.01.2002r. (Dz.U.2002 Nr 8, Poz.70)

 

O legalizacji wodomierzy - na fakturze

Prywatne wodomierze podliczniki tracą cechy legalizacyjne po 60 miesiącach. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów(*) właściciele urządzeń muszą zapewnić ich okresową legalizację. W tym celu, we własnym zakresie, należy dokonać wymiany licznika, a następnie zlecić jego plombowanie Toruńskim Wodociągom Sp. z .o. o. wypełniając ten druk. Koszt plombowania wynosi 28,29 zł brutto.

 

Więcej informacji w tej sprawie można uzyskać dzwoniąc w dni robocze w godz. 7.00-15.00 pod nr tel 56 658 65 62

 

(*) rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz.U.2017 poz. 969)