banner-slider

  • Pierwsze zdjęcie Toruńskich Wodociągów
  • Drugie zdjęcie Toruńskich Wodociągów
Fundusze Europejskie - Infrastruktura i Środowisko, Unia Europejska - Fundusz Spójności
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA NA TERENIE AGLOMERACJI TORUŃ - III ETAP

Zasadniczym celem Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji
Toruń - III etap” jest uzupełnienie działań prowadzonych w latach 2003-2013 w ramach Projektów „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Torunia” oraz „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Toruń - II etap” i kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej w Toruniu wynikających z czynników zewnętrznych (zmiana prawa, rozwój miasta Torunia) oraz czynników wewnętrznych (przeprowadzona inwentaryzacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, pogorszenie stanu technicznego elementów systemu).
 
Analiza stanu istniejącego systemu zaopatrzenia w wodę aglomeracji Toruń wskazuje, że na przestrzeni kilku lat, jakie upłynęły od realizacji Projektów „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Torunia” oraz „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Toruń - II etap” stan istniejącej infrastruktury wodociągowej uległ pogorszeniu. Dzięki pracom związanym m.in. z budową systemu GIS, inwentaryzacjom odcinków sieci zidentyfikowano obszary wymagające interwencji i na tej podstawie określono dalsze niedobory na sieci wodociągowej. Najistotniejszym problemem jest zły stan techniczny przewodów sieciowych jak i przyłączy wodociągowych. Zły stan techniczny spowodowany jest rodzajem materiału z jakiego zostały wykonane przewody jak też wiekiem przewodów. Pochodną złego stanu sieci są liczne awarie, które powodują straty wody, zakłócenia w ruchu drogowym. Złe funkcjonowanie niektórych odcinków sieci wodociągowych potwierdzają odnotowane przez Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. awarie, które stwarzają sporo niedogodności dla mieszkańców miasta. Obszarami szczególnie wrażliwymi z punktu awaryjności sieci wodociągowej wymagających wymiany są: Bielany, Bydgoskie Przemieście, Chełmińskie Przemieście, Mokre, Koniuchy, Rubinkowo, Winnica.
Dodatkowym elementem wymagającym interwencji jest zapewnienie dostaw wody do Osiedla Mieszkaniowego Czerniewice, które obecnie zaopatrywane jest z lokalnego ujęcia wody i w przypadku awarii ok. 2,5 tys. mieszkańców nie ma dostępu do wody.
 
Centralna Oczyszczalnia Ścieków oczyszcza ścieki zgodnie z obowiązującymi wymaganiami krajowymi jaki i unijnymi. Jednakże długoletnia eksploatacja poszczególnych obiektów technologicznych dała podstawę zidentyfikowania problemów eksploatacyjnych. Zidentyfikowano niedobory określone w „Analizie pracy poszczególnych obiektów, urządzeń i infrastruktury technicznej oczyszczalni” i opracowano na tej podstawie koncepcję modernizacji obiektu.

Realizacja zaplanowanych działań modernizacyjnych pozwoli na zwiększenie niezawodności pracy i usprawni działanie Centralnej Oczyszczalni Ścieków, a ponadto zwiększy efektywność energetyczną ciągu osadowego. Zidentyfikowane inwestycje odzwierciedlają konieczność zmniejszenia zużycia energii na oczyszczalni ścieków oraz usprawnienie gospodarki osadowej.
 
Oczyszczalnia ścieków Czerniewice zlokalizowana na terenie aglomeracji Toruń, powinna zapewnić oczyszczanie ścieków do parametrów takich jak dla oczyszczalni znajdujących się w aglomeracji powyżej 100 000 RLM, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Oznacza to konieczność podwyższonego oczyszczania związków biogennych, tj. azotu i fosforu. Ponieważ oczyszczalnia ścieków Czerniewice nie spełnia tego kryterium przewidziana została jej likwidacja. Zły stan techniczny oczyszczalni Czerniewice uniemożliwia osiągnięcie stabilnego procesu technologicznego. Ponadto na oczyszczalni zidentyfikowano problemy dotyczące uciążliwości zapachowej, związanej z powstającymi odorami na terenie obiektu oraz z koniecznością wywozu osadów z terenu oczyszczalni i transportowania ich do Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Szosa Bydgoska.
 
Na terenie aglomeracji Toruń identyfikuje się zły stan techniczny niektórych odcinków sieci kanalizacyjnych wynikających z rodzaju materiału, z jakiego zostały wykonane przewody oraz ich wieku. Istniejące kanały wykonane z rur betonowych lub kamionkowych, charakteryzują się licznymi pęknięciami, ubytkiem betonu, nieszczelnością połączeń, korozją wewnętrzną przewodów, wrastającymi korzeniami. Zły stan techniczny powoduje w sytuacji wysokiego poziomu wód gruntowych infiltrację tych wód do kanałów i zwiększenie obciążenia hydraulicznego oczyszczalni. Awarie sieci kanalizacyjnej są szczególnie uciążliwe dla środowiska naturalnego z uwagi na możliwość przedostania się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego. Infiltracja powoduje też przyspieszone zamulanie kanałów i konieczność ponoszenia nakładów na ich częste czyszczenie. Złym stanem technicznym charakteryzuje się jeden z głównych kolektorów miasta - kolektor B. Wykonana ekspertyza stanu technicznego kolektora wykazała konieczność jego pilnej naprawy. Ocena kolektora wykazała niewystarczającą obliczeniową nośność konstrukcji kanału, przerosty korzeni przez konstrukcję kanału, uszkodzenia korozyjne prętów zbrojeniowych, przecieki wody gruntowej przez konstrukcje kanałów, niejednorodną strukturę betonu jak również korozję betonu, z którego wykonany jest kolektor. Ze względu na stwierdzone uszkodzenia korozyjne betonu występuje ryzyko powstania awarii. Zły stan techniczny i awaryjność sieci kanalizacyjnych powoduje konieczność wymiany oraz modernizacji sieci kanalizacyjnej na terenie miasta. Konieczność wymiany lub modernizacji sieci kanalizacyjnych dotyczy następujących dzielnic: Bielany, Chełmińskie Przemieście, Mokre, Wrzosy, Rubinkowo, Bydgoskie Przedmieście, Stare Miasto, Na Skarpie. W związku z optymalizacją efektywności energetycznej systemu wodno-ściekowego na terenie aglomeracji Toruń, część kanalizacji ogólnospławnej poddana powinna być rozdziałowi, przez co zmniejszy się zapotrzebowanie energetyczne na oczyszczalni ścieków i zostanie ona odciążona w trakcie ekstremalnych zjawisk pogodowych. Wykonana w IV kwartale 2014 roku analiza przepustowości wybranych elementów systemu kanalizacyjnego miasta Torunia wykazała, iż docelowo jest konieczna budowa kolektora K-I z uwagi na rozwój miasta i postępującą urbanizację terenów objętych zlewnią przedmiotowego kolektora oraz konieczność zapewnienia dalszego prawidłowego funkcjonowania systemów kanalizacyjnych miasta Torunia.
Kontrakt Z-1/W
„Modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu” obejmujący:
- budowę przewodu obejścia oczyszczalni
- wykonanie nowych krat mechanicznych
- wykonanie modernizacji komór napowietrzania osadu czynnego
- wymianę dwóch zagęszczaczy mechanicznego zagęszczania osadu nadmiernego
- budowę zbiornika biogazu z linią oczyszczania i osuszania biogazu
- montaż agregatu kogeneracyjnego zastępującego istniejące agregaty
- budowę punktu przyjmowania osadów z czyszczenia kanalizacji
- modernizację punktu zlewnego ścieków dowożonych
- rozbudowę sieci wody technologicznej (ścieków oczyszczonych)
- wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z instalacją wewnętrzną
- rozbudowę systemu AKPiA
- budowę instalacji z paneli fotowoltaicznych
- infrastrukturę towarzyszącą - przewody elektroenergetyczne, sterownicze, kanalizacyjne, wodociągowe, ciepłownicze, biogazowe i inne, uzupełnienie istniejącego układu drogowego
 
Kontrakt Z-2/W
„Likwidacja osiedlowej oczyszczalni ścieków wraz z budową tłoczni ścieków, kanału tłocznego i wodociągu do OM Czerniewice” obejmujący:
- likwidację oczyszczalni ścieków OM Czerniewice wraz z wylotem
- budowę kanalizacji sanitarnej o długości ok. 2,4 km
- budowę tłoczni ścieków
- budowę sieci wodociągowej o długości ok. 2,1 km
 
Kontrakt Z-3/W
„Wymiana sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miasta Torunia”, w tym:
a) sieci wodociągowe o średnicach DN 32-400 i sumarycznej długości ok. 11,3 km w następujących częściach miasta: Bydgoskie Przedmieście, Bielany, Chełmińskie Przedmieście, Mokre, Koniuchy, Rubinkowo, Winnica
b) sieci kanalizacyjne o średnicach DN 150-800 i sumarycznej długości ok. 2,5 km w następujących częściach miasta: Bielany, Chełmińskie Przedmieście, Mokre, Rubinkowo, Wrzosy
 
Kontrakt Z-4/W
„Bezwykopowa modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Torunia” obejmujący modernizację sieci kanalizacyjnej o długości ok. 11,5 km w następujących częściach miasta: Bydgoskie Przedmieście, Bielany, Chełmińskie Przedmieście, Stare Miasto, Mokre, Rubinkowo, Na Skarpie.

Kontrakt Z-5/W
„Modernizacja kolektora B w Toruniu” obejmujący odcinek o długości ok. 5 km, od wysokości Placu Daszyńskiego do skrzyżowania ul. Bydgoskiej z ul. Konopnickiej.
 
Kontrakt Z-6/W
„Rozdział kanalizacji ogólnospławnej - budowa kolektora deszczowego K-I w ul. Chrobrego w Toruniu” obejmujący:
- budowę nowego kolektora deszczowego o długości 2,2 km biegnącego ul. Chrobrego od wysokości ul. Kanałowej do Placu Pokoju Toruńskiego
- podczyszczalnię ścieków opadowych i roztopowych
- podłączenie do istniejącego kolektora DN 1400 odprowadzającego ścieki z przelewu burzowego zlokalizowanego w komorze na kolektorze ogólnospławnym B
- przebudowę odcinka przelewu celem skorelowania wysokościowego obu kanałów
- przebudowę sieci podziemnego uzbrojenia terenu kolidujących z inwestycją
 
Realizacji kontraktów na roboty towarzyszą kontrakty usługowe związane z pomocą techniczną oraz nadzorem nad realizacją robót:
 
Kontrakt Z-7/U
Pomoc techniczna dotycząca Kontraktu Z-1/W „Modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu” i Kontraktu Z-2/W „Likwidacja osiedlowej oczyszczalni ścieków wraz z budową tłoczni ścieków, kanału tłocznego i wodociągu do OM Czerniewice”
 
Kontrakt Z-8/U
Pomoc techniczna dotycząca Kontraktu Z-3/W „Wymiana sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miasta Torunia” i Kontraktu Z-4/W „Bezwykopowa modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Torunia”
 
Kontrakt Z-9/U-1
Pomoc techniczna dotycząca Kontraktu Z-5/W „Modernizacja kolektora B w Toruniu”
 
Kontrakt Z-9/U-2
Pomoc techniczna dotycząca Kontraktu Z-6/W „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej - budowa kolektora deszczowego K-I w ul. Chrobrego w Toruniu”
 
Kontrakt Z-10/U
Prowadzenie działań promujących i informacyjnych
 
Kontrakt Z-11/U
Opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami zgodnie z wymaganiami naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

2015 - 2022

Całkowity koszt Projektu

145 864 000,00 PLN brutto (w tym VAT 26 864 000,00 PLN)


Kwota dofinansowania

Maksymalnie 73 461 320,92 PLNZaawansowanie w realizacji


Wyszczególnienie Zaawansowanie na 30.04.2021
Kontrakt Z-1/W
Modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu
100%
Kontrakt Z-2/W
Likwidacja osiedlowej oczyszczalni ścieków wraz z budową tłoczni ścieków, kanału tłocznego i wodociągu do OM Czerniewice
100%
Kontrakt Z-7/U
Pomoc techniczna dotycząca Kontraktu Z-1/W „Modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu” i Kontraktu Z-2/W „Likwidacja osiedlowej oczyszczalni ścieków wraz z budową tłoczni ścieków, kanału tłocznego i wodociągu do OM Czerniewice”
100%
Kontrakt Z-3/W
Wymiana sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miasta Torunia
100%
Kontrakt Z-4/W
Bezwykopowa modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Torunia
100%
Kontrakt Z-8/U
Pomoc techniczna dotycząca Kontraktu Z-3/W „Wymiana sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miasta Torunia” i Kontraktu Z-4/W „Bezwykopowa modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Torunia”
86,4%
Kontrakt Z-5/W
„Modernizacja kolektora B w Toruniu”
100%
Kontrakt Z-6/W
„Budowa kolektora deszczowego K-I w ul. Chrobrego”
55,1%
Kontrakt Z-9/U-1
Pomoc techniczna dotycząca Kontraktu Z-5/W „Modernizacja kolektora B w Toruniu”
Kontrakt Z-9/U-2
Pomoc techniczna dotycząca Kontraktu Z-6/W „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej - budowa kolektora deszczowego K-I w ul. Chrobrego w Toruniu”

78,1%


69,2%

Kontrakt Z-10/U
Prowadzenie działań promujących i informacyjnych
93,8%
Kontrakt Z-11/U
Opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami zgodnie z wymaganiami naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
100%

 

 


Kalendarium


Podpisanie Umowy na realizację Kontraktu Z-11/U Opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami zgodnie z wymaganiami naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Wykonawca:

Sweco Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

Podpisanie Umowy na realizację Kontraktu Z-7/U Pomoc techniczna dotycząca Kontraktu
Z-1/W „Modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu” i Kontraktu Z-2/W „Likwidacja osiedlowej oczyszczalni ścieków wraz z budową tłoczni ścieków, kanału tłocznego i wodociągu do OM Czerniewice”

Wykonawca:

Konsorcjum w składzie: Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych EKO-INWEST S.A. z siedzibą w Szczecinie (Lider), POLDEK Dionizy Polikowski z siedzibą w Mierzynie (Partner)

Złożenie wniosku o dofinansowanie - Konkurs zamknięty nr POIiŚ.2.3/1/2015

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko; Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Działanie 2.3 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach

Podpisanie Umowy na realizację Kontraktu Z-8/U Pomoc techniczna dotycząca Kontraktu
Z-3/W „Wymiana sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miasta Torunia” i Kontraktu Z-4/W „Bezwykopowa modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Torunia”

Wykonawca:

Konsorcjum w składzie: Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych EKO-INWEST S.A. z siedzibą w Szczecinie (Lider), POLDEK Dionizy Polikowski z siedzibą w Mierzynie (Partner)

Zakończenie weryfikacji wniosku o dofinansowanie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umożliwiające podjęcie decyzji o dofinansowaniu Projektu, a następnie podpisanie Umowy o dofinansowanie.

Zawarcie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0049/16-00.

Podpisanie Umowy na realizację Kontraktu Z-2/W „Likwidacja osiedlowej oczyszczalni ścieków wraz z budową tłoczni ścieków, kanału tłocznego i wodociągu do OM Czerniewice”

Wykonawca:

MELBUD S.A. z siedzibą w Grudziądzu

na zdjęciu od lewej: Władysław Majewski, prezes zarządu Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. oraz Andrzej Pawłowski, prezes zarządu firmy Melbud S.A.

Podpisanie Umowy na realizację Kontraktu Z-1/W „Modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu”

Wykonawca:

MELBUD S.A. z siedzibą w Grudziądzu

na zdjęciu od lewej: Andrzej Pawłowski, prezes zarządu firmy Melbud S.A. oraz Władysław Majewski, prezes zarządu Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.

Podpisanie Umowy na realizację Kontraktu Z-9/U-1 Pomoc techniczna dotycząca Kontraktu Z-5/W „Modernizacja kolektora B w Toruniu”

Wykonawca:

PM PARTNERS Paweł Piskorski z siedzibą w Otwocku

 

Podpisanie Umowy na realizację Kontraktu Z-9/U-2 Pomoc techniczna dotycząca Kontraktu Z-6/W „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej - budowa kolektora deszczowego K-I w ul. Chrobrego w Toruniu”

Wykonawca:

PM PARTNERS Paweł Piskorski z siedzibą w Otwocku

Podpisanie Umowy na realizację Kontraktu Z-4/W „Bezwykopowa modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Torunia”

Wykonawca:

Konsorcjum w składzie: TERLAN Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (Lider), MAZUR Sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu (Partner)

na zdjęciu od lewej: Waldemar Daraż, zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych w Toruńskich Wodociągach Sp. z o.o., Władysław Majewski, prezes zarządu Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o., Łukasz Rybacki, prezes zarządu Terlan Sp. z o.o. oraz Kazimierz Mazur, prezes Zarządu firmy Mazur Sp. z o.o.

 

Podpisanie Umowy na realizację Kontraktu Z-10/U Pomoc techniczna - Prowadzenie działań informacyjno - promocyjnych

Wykonawca:

Centrum Promocji i Reklamy Remedia Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Bydgoszczy

Podpisanie Umowy na realizację Kontraktu Z-5/W „Modernizacja kolektora B w Toruniu”

Wykonawca:

Konsorcjum w składzie: BLEJKAN S.A. z siedzibą w Szczecinie (lider), TERLAN Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (Partner)

na zdjęciu od lewej: Waldemar Daraż, zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych w Toruńskich Wodociągach Sp. z o.o., Władysław Majewski, prezes zarządu Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o., Łukasz Rybacki, prezes zarządu Terlan Sp. z o.o. oraz Kazimierz Mazur, prezes Zarządu firmy Mazur Sp. z o.o.

Podpisanie Umowy na realizację Kontraktu Z-3/W „Wymiana sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miasta Torunia”

Wykonawca:

Konsorcjum w składzie: INŻBUD Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Grudziądzu (lider), WPP-U „ALFA”
Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (Partner)

na zdjęciu od lewej: Waldemar Daraż, zastępca prezesa ds. eksploatacji w Toruńskich Wodociągach Sp. z o.o., Władysław  Majewski, prezes zarządu Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o  oraz Maciej Środa i Zenon Zehner, współwłaściciele Inżbud Sp. z o.o. Sp.K.

Podpisanie Umowy na realizację Kontraktu Z-6/W „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej - budowa kolektora deszczowego K-I w ul. Chrobrego w Toruniu”

Wykonawca:

IDS-BUD S.A. z siedzibą w Warszawie

na zdjęciu Władysław Majewski (w środku), prezes zarządu Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.,  Waldemar Daraż (z lewej), zastępca prezesa zarządu ds. eksploatacji i Grzegorz Tomaszewski, członek zarządu firmy IDS-BUD S.A. złożyli podpisy pod kontraktem Z-6/W "Rozdział kanalizacji ogólnospławnej - budowa kolektora deszczowego K-I w ul. Chrobrego w Toruniu".

Zawarcie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie aneksu do Umowy o dofinansowanie zwiększającego koszt i kwotę dofinansowania Projektu.

 

 

 


Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.