banner-slider

 • Pierwsze zdjęcie Toruńskich Wodociągów
 • Drugie zdjęcie Toruńskich Wodociągów

Projekt funduszu Spójności

Gospodarka wodno – ściekowa na terenie miasta Torunia

2000/PL/16/P/PE/010

 

Szacowany całkowity koszt projektu 93 473 287 EUR
Udział Fundusz Spójności 40 442 925 EUR
(60% kwalifikowanych kosztów ogółem)

 

„Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic gospodarczych i społecznych pomiędzy obywatelami Unii.”

Toruń - czysta sprawa

I. Informacja Ogólna

(ISPA)- Przedakcesyjny Instrument Polityki Strukturalnej

ISPA (Przedakcesyjny Instrument Polityki Strukturalnej) jest instrumentem utworzonym Rozporządzeniem Rady nr 1267/1999 z dnia 21 czerwca 1999 roku w sprawie utworzenia Przedakcesyjnego Instrumentu Polityki Strukturalnej w celu zapewnienia dziesięciu krajom Europy Środkowowschodniej kandydującym do członkostwa w UE pomocy w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego oraz transportu pod kątem ich akcesji. ISPA zapewnia wsparcie dotyczące dyrektyw inwestycyjnych w sektorze środowiska przede wszystkim w zakresie: zaopatrzenia w wodę pitną, oczyszczania ścieków, zarządzania odpadami oraz jakości powietrza. W sektorze transportu pomoc ISPA koncentruje się na rozszerzeniu Transeuropejskich Sieci Transportowych.

Pomoc wspólnotowa finansowana w ramach ISPA obejmuje projekty, fazy projektów, które są niezależne finansowo i technicznie, grupy projektów lub plany projektów w dziedzinie ochrony środowiska lub transportu.

Finansowanie projektów ISPA opiera się na zasadzie współfinansowania. Wysokość grantu może wynosić do 75% wartości kosztów kwalifikowanych projektu. Komisja Europejska może podnieść tę wartość do 85%, szczególnie w sytuacji, gdy uzna, że dla realizacji projektów niezbędnych dla osiągnięcia zasadniczych celów ispa konieczna jest pomoc większa niż 75%. Strona polska musi zapewnić i zagwarantować pozostałe finansowanie, z jednego lub kilku źródeł. Mogą to być zarówno środki budżetowe jak i pożyczki bankowe.

 

(FS) - Fundusz Spójności

Fundusz Spójności, jako instrument polityki strukturalnej Unii Europejskiej, nie jest funduszem strukturalnym. Pomoc z niego nie ma zasięgu regionalnego, jak w przypadku funduszy strukturalnych, a zasięg krajowy. Fundusz Spójności finansuje inwestycje w zakresie ochrony środowiska i w sektorze transportu. Pomiędzy projektami z zakresu ochrony środowiska i infrastruktury transportowej musi być zachowana równowaga podziału funduszy, która została ustanowiona na poziomie 50% dla każdego sektora.

W ramach ochrony środowiska współfinansowanie z Funduszu Spójności mogą uzyskać inwestycje z takich dziedzin jak:

 • poprawa jakości wód powierzchniowych,

 • polepszenie jakości i dystrybucji wody przeznaczonej do picia,

 • racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi,

 • poprawa jakości powietrza,

 • zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

W ramach poprawy infrastruktury ze środków Funduszu Spójności realizowane będą inwestycje, które służą modernizacji, przebudowie i rozbudowie transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). W skład sieci TEN-T wchodzą: wybrane linie kolejowe, główne drogi, drogi wodne oraz porty: morskie i lotnicze. Ponadto dofinansowanie mogą uzyskać inwestycje z następujących dziedzin:

 • zrównoważony rozwój różnych gałęzi transportu,

 • poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej,

 • modernizacja linii kolejowych,

 • budowa autostrad,

 • budowa dróg ekspresowych,

 • przebudowa dróg krajowych.

Środki z Funduszu Spójności kierowane są najpierw do państw członkowskich, w których PNB na jednego mieszkańca jest niższy niż 90% przeciętnej w państwach Unii Europejskiej, oraz w których opracowany został program zmierzający do spełnienia kryteriów ustalonych w art. 104 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, a następnie przekazywane na realizację projektów do poszczególnych regionów potrzebujących wsparcia. Udział środków pochodzących z Funduszu Spójności w finansowaniu projektów może stanowić maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Wsparcie na duże projekty inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska mogą uzyskać jednostki samorządu terytorialnego, tworzone przez nie związki gmin lub inne podmioty publiczne, np. przedsiębiorstwa komunalne będące własnością gminy.

Przy wyznaczaniu alokacji środków z Funduszu Spójności dla danego kraju brana jest pod uwagę liczba ludności, PNB na jednego mieszkańca, powierzchnia kraju oraz inne czynniki społeczno - ekonomiczne, np. deficyt w obszarze infrastruktury transportowej w kraju odbiorcy wsparcia. Pomoc z Funduszu wraz z transferami z funduszy strukturalnych nie powinna przekroczyć 4% PKB kraju - beneficjenta.

Dyrektywy i rozporządzenia :

Dyrektywy:
DYREKTYWA RADY
w sprawie odpadów (75/442/EWG).
DYREKTYWA RADY zmieniająca dyrektywę 75/442/EWG w sprawie odpadów (91/156/EWG).
DYREKTYWA RADY dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG).
DYREKTYWA RADY normalizująca i racjonalizująca sprawozdania w sprawie wykonywania niektórych dyrektyw odnoszących się do środowiska (91/692/EWG).
DYREKTYWA KOMISJI 98/15/WE zmieniająca dyrektywę Rady 91/271/EWG w odniesieniu do niektórych wymogów ustanowionych w jej załączniku I. (Tekst mający znaczenie dla EOG).
DYREKTYWA RADY 98/83/WE w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
DYREKTYWA 2000/60/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.


Rozporządzenia unijne:
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1831/94
dotyczące nieprawidłowości i zwrotu niesłusznie wypłaconych kwot w ramach finansowania z Funduszu Spójności oraz organizacji systemu informacyjnego w tej dziedzinie.
COMMISSION REGULATION (EC) No 621/2004 laying down rules for implementing Council Regulation (EC) No 1164/94 as regards informationand publicity measures concerning the activities of the Cohesion Fund.
ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1264/1999 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1164/1994 ustanawiające Fundusz Spójności.
ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1265/99/ zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1164/94 ustanawiającego Fundusz Spójności.
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1386/2002 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1164/94 w zakresie systemów zarządzania i kontroli pomocy przyznanej z Funduszu Spójności i procedury dokonywania korekt finansowych.
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 16/2003 ustanawiające specjalne szczegółowe zasady dla wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1164/94 w zakresie kwalifikowania wydatków w kontekście środków częściowo finansowanych przez Fundusz Spójności.
ROZPORZĄDZENIE RADY (EURATOM, WE) NR 2185/96 w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed nadużyciami finansowymi i innymi nieprawidłowościami.
ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1164/1994 ustanawiające Fundusz Spójności.

Kontrakty na roboty

Realizacja Kontraktów Wykonawczych

Raport ze stanu wdrażania projektu Funduszu Spójności (plik pdf 3,46Mb)

Toruń zdobył wsparcie finansowe Funduszu Spójności na realizację projektu "Gospodarka wodno -ściekowa na terenie miasta Torunia", dzięki któremu spełnione zostały standardy unijne w zakresie jakości wody pitnej i oczyszczania ścieków komunalnych. Beneficjentem pomocy z Funduszu Spójności była Gmina Miasta Toruń, nadzór nad realizacją Projektu sprawowała Jednostka Realizująca Projekt - Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.

Dzięki wsparciu finansowemu z Funduszu Spójności możliwe jest m.in.:

 • zabezpieczenie wód podziemnych przed przedostawaniem się do nich zanieczyszczeń,

 • zapewnienie odpowiedniej jakości wody pitnej,

 • poprawa funkcjonowania sieci zaopatrzenia w wodę,

 • zapewnienie zaopatrzenia w wodę o parametrach jakościowych zgodnych z wymogami polskimi i UE,

 • likwidacja zrzutu nieoczyszczonych ścieków komunalnych bezpośrednio do wód powierzchniowych,

 • budowa kanalizacji sanitarnej i podłączenie do niej budynków mieszkalnych,

 • poprawa warunków sanitarnych na terenach w pobliżu cieków wodnych,

 • poprawa walorów rekreacyjnych terenów położonych w dolinach rzek,

 • pobudzenie wzrostu gospodarczego regionu poprzez poprawę warunków do inwestowania,

 • uzyskanie sprawności systemu wodno -ściekowego.

Projekt składł się z następujących Kontraktów:

 • W01 - modernizacja stacji uzdatniania wody "Drwęca - Jedwabno",

 • W02 - wymiana rur azbestowo - cementowych,

 • W03 - budowa głównych kolektorów Torunia Północnego,

 • W03/1 - budowa głównych kolektorów Torunia Północnego - kontynuacja,

 • W04 - budowa przerzutu ścieków przez Wisłę i budowa kolektorów dla osiedla Podgórz,

 • W06 - budowa systemu ściekowego dla osiedli: Grębocin - Bielawy i Czerniewice,

 • W06/1 - budowa odcinków sieci łączących przyłącza z główną siecią kanalizacji sanitarnej na obszarze realizacji kontraktu W06,

 • W07 - budowa sieci kanalizacyjnej dla osiedli: Wrzosy, Kaszczorek i Winnica,

 • W07/1 - budowa odcinków sieci łączących przyłącza z główną siecią kanalizacji sanitarnej na obszarze realizacji kontraktu W07,

 • W08 - budowa głównych kolektorów Torunia Południowego i systemu ściekowego dla dzielnic: Podgórz, Stawki i Rudak.

 • W08/1 - budowa odcinków sieci łączących przyłącza z główną siecią kanalizacji sanitarnej na obszarze realizacji kontraktu W08.

oraz kontraktów usługowych:

 • SI - Inżynier Kontraktu dla nadzoru kontraktu wykonawczego "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody "Drwęca - Jedwabno"

 • SII/SIII - Inżynier Kontraktu dla rozbudowy systemu kanalizacji i wymiany rur azbestowo - cementowych

 • SIV - Wsparcie techniczne dla Jednostki Realizującej Projekt

 • SV - Upowszechnianie i informacja

Dobór źródeł finansowania inwestycji w zakresie gospodarki wodno - ściekowej został oparty na następujących przesłankach:

 • poziom dofinansowania ze strony Funduszu Spójności wynosi 60%,

 • możliwość pozyskania kredytu preferencyjnego z NFOŚiGW oraz jego obsługa w okresie eksploatacji infrastruktury.

Ten program był najbardziej ambitnym projektem inwestycyjnym, jaki realizowano w Toruniu; wartość kosztów kwalifikowanych wyniosla ok. 67 mln EUR. Miasto Toruń otrzymało 40 mln EUR dotacji, co stanowi 60% ogółu wydatków.

Dzięki Projektowi miejski system wodno - kanalizacyjny spełnia wszelkie unijne wymogi jakościowe, przyczynia się do poprawy stanu środowiska naturalnego oraz wpływa na poprawę warunków życia, zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców, jak i do zrównoważonego rozwoju przestrzennego i socjo - ekonomicznego miasta.

Realizacja projektu "Gospodarka wodno - ściekowa na terenie miasta Torunia" spowodowała dostosowanie gospodarki wodno - ściekowej miasta do standardów europejskich oraz wyeliminowała całkowicie zrzut nieoczyszczonych ścieków do Wisły.

Realizacja przedsięwzięcia "Gospodarka wodno - ściekowa na terenie miasta Torunia", oprócz efektów czysto ekologicznych, stworzyła podstawę do zrównoważonego rozwoju przestrzennego i społeczno - gospodarczego miasta.

Kontrakty na usługi

Kontrakt usługowy SI
Inżynier Kontraktu dla kontraktu na roboty W 01

Zakres Kontraktu SI obejmował Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla nadzoru kontraktu wykonawczego ”Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Drwęca – Jedwabno” w okresie zawieszenia kontraktu podstawowego SI w okresie 17.12.2006 – 16.04.2007

Porozumienie Kontraktowe zostało zawarte w dniu 28.05.2003 r. pomiędzy Miastem Toruń, reprezentowanym przez Wiceprezydenta Miasta Torunia, a firmą Nicholas O' Dwyer & Company Ltd. Irlandia, reprezentowaną przez p. Paul Mc Dermott.

Zgodnie z Aneksem z dnia 1 listopada 2004 r., Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. stały się stroną Kontraktu.

Wartość kontraktu po zakończeniu robót i rozliczeniu wyniosła 415 590 EURO. Kontrakt był oparty na wynagrodzeniach na bazie stawek specjalistów

Terminy realizacji:
Data rozpoczęcia Kontraktu - 02.11.2004r.
Okres realizacji Kontraktu - 24,5 m-ca + 12 m-cy w okresie zgłaszania wad
Kontrakt ukończono: 17.04.2007
Okres zgłaszania wad - 17.04.2008

Kontrakt usługowy SII/SIII - Inżynier Kontraktu dla rozbudowy kanalizacji i wymiany sieci wodociągowej

Wykonawca Kontraktu SII/III pełni rolę Pełnienie funkcji Inżyniera dla kontraktów: W02, W03, W04, W06, W07, W08. Główne obowiazki Konsultanta wyznaczonego do pełnienia roli Inżyniera Kontraktu były nastepujace:
- nadzór nad projektowaniem i wykonawstwem w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym, procedurami FS (ISPA) i Warunkami Kontraktu FIDIC,
- akceptacja kompletnosci prac z upoważnienia Zamawiajacego,
- weryfikacja finansowa.

Porozumienie Kontraktowe zostało zawarte w dniu 31.10.2003 r. pomiędzy Gminą Miasta Toruń, reprezentowaną przez Wiceprezydenta Miasta Torunia, a firmą BCEOM French Engineering Consultans, Francja - lidera Konsorcjum, reprezentowaną przez p. S. Niebudek - Tomaszewską .

BCEOM French Engineering Consultants – Lider Konsorcjum
- BIPROWOD Warszawa Sp. z o.o.
- Saneco Sp. z o.o.
- Egis Poland Sp. z o.o. (dawniej Nexel Polska Sp. z o.o.)

Zgodnie z Aneksem z dnia 29 października 2004 r., Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. stały się stroną tego Kontraktu.
Wartosc kontraktu po zakonczeniu robót i rozliczeniu wynosi 2 257 117,50 EUR (prognozowana, nie obejmuje podatku VAT, opłat celnych i innych podatków). Kontrakt oparty jest na wynagrodzeniach na bazie stawek specjalistów.


Terminy realizacji :
Data rozpoczęcia kontraktu - 10.12.2003 r.
Okres realizacji kontraktu - 64 m-cy + 12 m-cy w okresie zgłaszania wad.
zakonczenie - 30.04.2009
Okres zgłaszania wad - 30.04.2010

Kontrakt usługowy SIV pn.: „Wsparcie techniczne dla Jednostki Realizującej Projekt”

Zakres Kontraktu SIV obejmował wsparcie techniczne dla Jednostki Realizującej Projekt. Ogólnym celem Kontraktu było wsparcie techniczne dla Jednostki Realizującej Projekt w wykonywaniu jej zadań, w szczególności związanych z koordynowaniem właściwego wdrażania Projektu oraz jego zarządzaniem przez strony wszystkich Kontraktów.

W ramach Kontraktu SIV eksperci dokonali:

 • Przeglądu i oceny struktury organizacyjnej Jednostki Realizującej Projekt oraz jej dotychczasowych procedur roboczych

  • zweryfikowali istniejący system monitorowania i kontroli Projektu pod względem technicznym, finansowym, organizacyjnym i czasowym,

  • przygotowali zlecenia dotyczące ulepszenia istniejącego systemu zarządzania Projektem,

  • przygotowali procedury przetargowe na Niezależnego Audytora Zewnętrznego Projektu,

  • przeprowadzili szkolenia personelu Jednostki Realizującej Projekt oraz Beneficjenta Końcowego

 • Aktualizacji dokumentów złożonych jako wniosek aplikacyjny o finansowe wsparcie Projektu wraz z aktualizacją studium wykonalności przy uwzględnieniu:

  • całkowitej wartości Projektu po rozstrzygnięciu przetargów i podpisaniu Kontraktów,

  • obecnego zaangażowania w Projekt Toruńskich Wodociągów oraz sytuacji finansowej Spółki,

  • zmian w prawie polskim w zakresie opłat za wodę i ścieki,

  • polityki miasta w zakresie opłat za wodę i ści

Kontrakt został podpisany w dniu 31.08.2004 r. pomiędzy Miastem Toruń, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Torunia i Toruńskimi Wodociągami Sp. z o.o., reprezentowaną przez Prezesa i Zastępcę Prezesa Spółki, a firmą Parsons Brinckerhoff Ltd Wielka Brytania.

Wartość zawartego Kontraktu wynosiła: 198 000 EURO
Terminy realizacji :
Data rozpoczęcia Kontraktu : 01.10.2004 r.
Kontrakt został ukończony: 01.10.2005 r.

Zadanie Nr 2000/PL/16/P/PE/010-12 "Upowszechnienie i informacja"

Zakres Kontraktu SV obejmował działania promocyjne i informujące w ramach upowszechniania idei Funduszu Spójności oraz informowaniem mieszkańców Torunia o Projekcie i postępach robót. W ramach Kontraktu Wykonawca wykonał następujące działania:

 • upowszechnienie celów Funduszu Spójności
 • bezpośrednie informowanie mieszkańców Torunia o Funduszu Spójności oraz Projekcie poprzez Biuro Informacyjne Realizacji Kontraktów Funduszu Spójności,
 • informowanie mieszkańców Torunia o Projekcie, Funduszu Spójności oraz wkładzie Zamawiającego i Unii Europejskiej w realizację Projektu poprzez media,
 • zwiększenie świadomości opinii publicznej dotyczącej roli, jaką odgrywa Wspólnota przy realizacji projektów współfinasowanych w Funduszu Spójności.

 

Porozumienie Kontraktowe zostało zawarte w dniu 18.09.2006 r. pomiędzy Miastem Toruń, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Torunia, a firmą GOS mbH Gesellschaft fur Ortsentwicklung und Stadterneuerung.

 

Wartość zawartego Kontraktu wynosiła 177 630 EURO.

 

Terminy realizacji:
Data rozpoczęcia Kontraktu: 18.09.2006 r.
Okres realizacji Kontraktu: 27,5 m-ca.

Kontrakt ukończono: 31.12.2008r.

Nowe przyłącza kanalizacyjne

Przedstawiamy kolejne kroki postępowania związanego z podłączeniem do sieci kanalizacyjnej wybudowanej w ramach Projektu FS I i II:

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. (TW)

Właściciel posesji

1. Wybuduje sieć kanalizacyjną w pasie ulicznym oraz odgałęzienie boczne od granicy działki

2. Ogłosi gotowość do przyjęcia ścieków do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej.
Każdy właściciel posesji, którego będzie dotyczyła ta informacja otrzyma ją osobiście (w formie ulotki).

3. Zgłosi do Toruńskich Wodociągów (TW) zamiar rozpoczęcia robót budowlanych

Pobierz wniosek zgłoszenia robót

4. Wybuduje przyłącze oraz studnię rewizyjną

5. Dokona włączenia wykonanego wcześniej przyłącza do odgałęzienia sieci kanalizacyjnej oraz zlikwiduje szambo (dotyczy posesji, gdzie jest szambo).

6. Zleci wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wybudowanego przyłącza i studzienki. Inwentaryzację winien sporządzić wybrany przez Właściciela geodeta.

7. Zgłosi do TW wykonane roboty w celu dokonania odbioru technicznego

Pobierz wniosek zgłoszenia do odbioru

8. Dokona odbioru technicznego wybudowanych urządzeń i przygotuje umowę o odbiór ścieków.

Za odbiór techniczny zostanie pobrana od Właściciela posesji opłata w wysokości 50 zł.

Uwaga:
Podczas odbioru należy przedstawić dokumenty potwierdzające dokonanie inwentaryzacji geodezyjnej

Ważne linki

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.