banner-slider

  • Pierwsze zdjęcie Toruńskich Wodociągów
  • Drugie zdjęcie Toruńskich Wodociągów
Logo Toruńskich Wodociągów

Przebudowa budynków mieszkalnego i gospodarczego wchodzących w skład Zespołu Wodociągów Stare Bielany w Toruniu

partnerzyFundusze Europejskie - Program regionalny, Rzeczpospolita Polska, Województwo Kujawsko-Pomorskie, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Program Operacyjny / Oś Priorytetowa / Działanie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020

konkurs numer RPKP.06.05.00-IZ.00-04-233/18

oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry

Działanie 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu

Schemat: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez dostosowanie obiektów do pełnienia funkcji na rzecz kultury oraz infrastruktury uzdrowiskowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Dane finansowe

  • całkowita wartość projektu 6 607 710,31 zł
  • kwota wydatków kwalifikowanych: 5 372 122,20 zł

  • kwota dofinansowania: 4 566 303,87 zł
  • wkład własny: 805 818,33 z
  • źródła finansowania: dotacja RPO WK-P, wkład własny Beneficjenta

 

Data podpisania umowy o dofinansowanie

02.06.2020 r.

 

Termin realizacji

01.06.2020 r.- 31.12.2021 r.

 

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków mieszkalnego i gospodarczego wchodzących w skład Zespołu Wodociągów „Stare Bielany” przy ul. Józefa 47-49 w Toruniu wpisanego do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu z dnia 23.08.1982 r. Działania modernizacyjne pozwolą na wykształcenie produktu turystycznego opartego na walorach kulturowych Zespołu Wodociągów „Stare Bielany”.

 

Tablica informacyjnaPrzebudowa budynków mieszkalnego i gospodarczego wchodzącego w skład Zespołu Wodociągów "Stare Bielany" w Toruniu. Cel projektu: Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury regionu kujawsko-pomorskiego. Beneficjent: Toruńskie Wodociągi Spółka z o. o.

 

Dane kontaktowe realizatora

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.

ul. Rybaki 31-35

87-100 Toruń

 

 

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.