banner-slider

 • Pierwsze zdjęcie Toruńskich Wodociągów
 • Drugie zdjęcie Toruńskich Wodociągów
Logo Toruńskich Wodociągów

Przygotowanie dokumentacji realizacji zadań w ramach projektu "Gospodarka wodno ściekowa na terenie aglomeracji Toruń - etap III"

partnerzy

Projekt

Przygotowanie dokumentacji dla realizacji zadań w ramach projektu "Gospodarka Wodno-Ściekowa na Terenie Aglomeracji Toruń - III etap

 

Stan zaawansowania projektu

Projekt zakończony

 

Opis i cel projektu

Celem przedsięwzięcia jest opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby rozbudowy systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Toruń.

W ramach projektu przygotowane zostaną działania inwestycyjne, spośród których wymienić należy modernizację oczyszczalni ścieków i modernizację sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

Opracowana dokumentacja umożliwi aplikowanie o wsparcie finansowe dla działań inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Korzyści z realizacji projektu

Realizacja inwestycji na podstawie dokumentacji opracowanej w ramach Projektu spowoduje:

  • zachowanie wskaźnika koncentracji 120 osób podłączonych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej

 

  • zapewnienie stopnia oczyszczania ścieków zgodnie z Dyrektywą Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych poprzez przekierowanie ścieków z oczyszczalni Czerniewice do Centralnej Oczyszczalni Ścieków dla ok. 2 180 RLM. Przewidziana do likwidacji oczyszczalnia Czerniewice nie spełnia wymogów ww. dyrektywy

 

 

Zakres rzeczowy

 • Zadanie 1.Opracowanie dokumentacji projektowej dla:

  • budowy przewodu wodociągowego w ulicy Włocławskiej spinającego sieć miejską z wodociągiem lokalnym na terenie OM Czerniewice w Toruniu
  • budowy przewodu tłocznego kanalizacji sanitarnej (wraz z tłocznią ścieków) odprowadzającego ścieki z terenu OM Czerniewice do zlewni Centralnej Oczyszczalni
 • Zadanie 2. Opracowanie dokumentacji projektowej dla wymiany sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Toruń

 • Zadanie 3.Modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu (opracowanie analizy pracy oczyszczalni, koncepcji modernizacji oraz niezbędnej dokumentacji projektowej)

 • Zadanie 3A Modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu (opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej)

 • Zadanie 4 Analiza przepustowości ogólno-spławnego kolektora B w Toruniu wraz z istniejącymi przelewami burzowymi do rz. Wisły, z możliwością przejęcia przez niego dodatkowych ścieków opadowych oraz ekspertyza stanu technicznego kolektora

 

 

Okres realizacji

III kwartał 2014 - IV kwartał 2015

 

Całkowity koszt projektu

1 175 412,60 PLN brutto (w tym VAT 219 792,60 PLN)

 

Kwota dofinansowania

Maksymalnie 740 027,00 PLN

 

Kalendarium

 • 30 maja 2014 roku
  • Złożenie wniosku o dofinansowanie - Konkurs nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014
  • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
  • Priorytet I Gospodarka wodno - ściekowa
  • Działanie 1.1. Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM
 • 18 września 2014 roku

  Podpisanie Umowy na realizację zadania 3 - Modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu (opracowanie analizy pracy oczyszczalni, koncepcji modernizacji oraz niezbędnej dokumentacji projektowej). Wykonawcą jest konsorcjum firm reprezentowane przez Lidera - Przedsiębiorstwo Inżynierskie „PROEKO” Kazimierz Karkowski i Ireneusz Plichta Sp. j. z siedzibą w Bydgoszczy.

 • 30 września 2014 roku

  Podpisanie Umowy na realizację zadania 2 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla wymiany sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Toruń.

  Wykonawcą jest Biuro Usług Technicznych, Projektowania i Realizacji Inwestycji, Toruński Klub Technika NOT Sp. z o.o.

 • 7 października 2014 roku

  Podpisanie Umowy na realizację zadania 1 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla:

  • budowy przewodu wodociągowego w ulicy Włocławskiej spinającego sieć miejską z wodociągiem lokalnym na terenie OM Czerniewice w Toruniu
  • budowy przewodu tłocznego kanalizacji sanitarnej (wraz z tłocznią ścieków) odprowadzającego ścieki z terenu OM Czerniewice do zlewni Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu wraz z likwidacją osiedlowej oczyszczalni ścieków

  Wykonawcą jest konsorcjum firm reprezentowane przez Lidera - „MBZ Andler, Tomczak” Sp. j. z siedzibą we Włocławku.

   

  Podpisanie Umowy na realizację zadania 4 - Wykonanie analizy przepustowości ogólnospławnego kolektora B w Toruniu wraz z istniejącymi przelewami burzowymi do rz. Wisły, z możliwością przejęcia przez niego dodatkowych ścieków opadowych oraz ekspertyzą stanu technicznego kolektora.

  Wykonawcą jest Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o

 • 10 października 2014

  Zawarcie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-045/14-00

 • 12 lutego 2015 roku

  Podpisanie Aneksu nr 1 do Umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-045/14-00 zmieniającego wartość projekt

 • 7 sierpnia 2015 roku

  Podpisanie Umowy na realizację zadania 3A - Modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu (opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej).
  Wykonawcą jest konsorcjum firm reprezentowane przez Lidera - Przedsiębiorstwo Inżynierskie „PROEKO” Kazimierz Karkowski i Ireneusz Plichta Sp. j. z siedzibą w Bydgoszczy

 • 30 września 2015 roku

  Podpisanie Aneksu nr 2 do Umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-045/14-00 zmieniającego wartość projektu

 

Zaawansowanie realizacji (w % - stan na 31.12.2015)
wyszczególnienie Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Zadanie 3A
Dokumentacja projektowa 100% 100% 100%   100%
Analiza pracy COŚ     100%    
Wielowariantowa koncepcja
modernizacji COŚ
    100%    
Ekspertyza stanu
technicznego kolektora B
      100%  
Analiza przepustowości
kolektora B
      100%  

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.